Deratization

It is the complex measures to exterminate or reduce of harmful rodents. The purpose of deratization can be preventive measures or repressive measures.

Preventivní deratizace

Je základním předpokladem k tomu, aby likvidace nežádoucích drobných hlodavců byla úspěšná a měla systematický trend.Cílem soustavného preventivního působení je především omezovat a zhoršovat životní a existenční podmínky pro příslušný druh a čeleď hlodavců.

Represivní deratizace

Provádí se buď samostatně v místech zjištěného výskytu škodlivých hlodavců, nebo může být součástí, popř. následnou fází preventivních postupů eradikace populace těchto nežádoucích živočichů.


Způsoby provedení deratizace

Fyzikální metoda

S využitím pasti a sklopce k přímé, fyzické likvidaci jedinců nebo i celých skupin, nelze však očekávat větší jak 5 -10% efekt.

Chemická metoda

Operujeme s látkami se selektivní toxicitou škodlivým hlodavcům. Hodnotí se jako zatím nejspolehlivější a také nejužívanější metoda.Nejpoužívanějším postupem je kladení požerových nástrah obsahující vysoce účinné rodenticidy druhé a třetí generace ve formě granulí nebo tuhých bloků. Ve výjimečných případech používáme sypké nástrahy vlastní výroby.

 


Nabízíme tyto metody deratizace


 Velkoplošná deratizace měst a obcí.

 Celoplošné deratizace areálů a objektů podniků , bytových družstev apod.

 Deratizace v potravinářském průmyslu, výrobnách a skladech krmiv, správních budovách, obchodních střediscích apod.

 Likvidace hlodavců v těžko přístupných prostorách, šachtách, potrubích, v kanalizačních řádech.

 Likvidace hlodavců v těžko přístupných prostorách, šachtách, potrubích, v kanalizačních řádech

 Likvidace hlodavců na golfových hřištích a zatravněných sportovištích

 Individuální zásahy rodinných domů a zemědělských usedlostí apod.

 Zpracování harmonogramu DDD prací v systému HACCP.

Odhad populační hustoty hlodavců podle typických znaků jejich přítomnosti

Výskyt znaků Bez typických znaků Výskyt trusu, ohryzů a dalších znaků Masový a plošný výskyt čerstvého trusu, ohryzů atd.
Hustota populace nízká střední vysoká

I když tato metoda je závislá na zkušenostech pozorovatele, při pečlivé prohlídce celého objektu vždy poskytne dostačující informace pro stanovení hustoty populace